یقه مردانه نوک گرد


تمام برش و دوخت این مدل مثل یقه مردانه درس قبل (درس ۲۵) است...

یقه مردانه نوک گرد

۱) اول درس شماره ۲۴ را روی مقوا رسم می کنیم.
۲) از زاویه بالا ۵/۱ سانت داخل می رویم و به صورت هلال می کشیم.