دامن تمام کلوش

روش دوخت دامن تمام کلوش نیز مثل دامن نیم کلوش می‌باشد با این تفاوت که پارچه را به صورت چهارلا تا کرده سپس مراحل زیر را اجرا نمایید.
1- قد دامن و دور کمر را اندازه‌گیری نمایید.
2- قد دامن را در چند نقطه نسبت به گوشه اندازه‌گیری نموده و پس از صاف کردن پارچه هلال را مطابق با شکل زیر رسم و قیچی نمایید.
3- اندازه دور کمر را تقسیم بر چهار بعلاوه 2 سانتی‌متر نموده سپس دولای بسته را روی دولای باز قرار داده هلای آن را مطالبق شکل رسم و قیچی نمایید.
4- جای زیپ را در محل تعیین شره در شکل پیش‌بینی نمایید.
 

 


منبع : کتاب اموزش خیاطی