آستین پفی


۱) پارچه را چهارلا می کنیم به عرض نسبت به دور سینه ۲۰ تا ۲۷ سانت و به طول قد آستین خودمان به اضافه قوس آستین مورد نظر ۲۰ تا ۲۵ و بعد عدد به دست آمده را منهای ۱۵ سانت می کنیم و یک مستطیل می کشیم.
مثلاً قد آستین ۵۶ سانت باشد به اضافه قوس آستین ۲۵ می کنیم. جواب به دست آمده را منهای ۱۵ سانت می کنیم. عدد به دست آمده بلندی آستین می شود...

آستین پفیاین می شود بلندی تمام آستین ۶۶=۱۵-۲۵+۵۶ قد آستین.
۲) برای قوس آستین ۲۰ تا ۲۵ سانت پایین می رویم و هلال آستین را می کشیم.
۳) از قوس آستین، قد آستین منهای ۱۵ سانت پایین می رویم.
۴) از چهارلای بسته ۲/۱ دور مچ به اضافه ۲ سانت به سمت چپ می رویم و خط زیر بغل آستین را می کشیم. بعد خط های علامت زده را قیچی می کنیم.
۵) آستین را باز می کنیم. باقی مانده کار را مثل درس شماره ۳۰ انجام می دهیم.
۶) قسمت بالای آستین را چین سوزنی کرده به لباس وصل می کنیم.
۷) این لباس صد در صد اپل لازم دارد