یقه شکاری برای بلوز و مانتو


این یقه از روی لباس پرو شده درآورده می­شود .
این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً ۰.۵ سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه ۰.۵ سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .
پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است .
گونیا کنید خط عمود ۱ را . از نقطه ۱ به اندازه ۲/۱ یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه ۲ می­شود...

یقه شکاری برای بلوز و مانتوـ از نقطه ۲ را به طرف بالا گونیا کنید .
ـ از نقطه ۳ ، ۶سانت بالا رفته ، نقطه ۴ می­­شود .
ـ از نقطه ۲ ، ۱سانت بالا رفته ، نقطه ۵ می­شود .
ـ از نقطه ۵ ، ۶.۵سانت بالا رفته ، نقطه ۶ می­شود .
ـ از نقطه ۶ ، ۳سانت به طرف چپ رفته ، نقطه ۷ می­شود .
ـ ۳/۱ فاصله ۲-۱ را از نقطه ۲ به طرف راست رفته ، نقطه ۸ می­شود .
ـ نقطه ۳ را ابتدا ۱سانت گونیا کرده ، سپس طبق نقشه به نقاط ۵و۸ وصل می­کنیم .
ـ نقطه ۷ را با خط صاف به نقطه ۵ وصل می­کنیم . نقطه ۴ را ابتدا ۱ سانت گونیا کرده سپس با هلال کم به نقطه ۷ وصل می­کنیم .
ـ فاصله نقاط ۸.۵.۷.۶.۴.۳ و۳ الگوی یقه ما می­باشد که از خط ۴-۳ روی دولای بسته پارچه درآورده می­شود .
ـ هرگاه بخواهیم یقه شکاری را برای مانتو درآوریم :
ـ از نقطه ۳ ، ۶.۵ سانت بالا می­رویم ،
ـ از نقطه ۵ ، ۸ سانت بالا می­رویم