آموزش دوخت ملافه تشک

آموزش دوخت ملافه تشک خوش خواب با الگو
آموزش دوخت ملافه تشک

نحوه دوخت ملافه تشک خوش خواب
1- ابتدا پارچه را به عرض تشک به اضافه دو برابر ارتفاع و به اضافه 40 سانتی متر برای تای قسمت زیر و به طول قد تشک و به اضافه دو برابر ارتفاع و به اضافه 40 سانتی متر برای تای قسمت زیر برش بزنید .
2- برش را چهارلا کرده روی میز قرار دهید توجه داشته باشید که یک سانتی متر جای دوخت زاویه ها را در نظر بگیرید .
3- از زاویه چهارلای باز به اندازه ارتفاع به اضافه 20 سانتی متر تای زیر را به شکل مربع قیچی کنید .
4- قسمت های قیچی شده را به هم بدوزید و پس از دوخت زاویه ها دور تا دور ملافه را لیفه بدوزید سپس از داخل کش رد کنید .