آموزش رفع کشیدگی بازوی لباس به همراه الگو
آموزش رفع کشیدگی

توضیحات رفع کشیدگی بازوی لباس:
1- ابتدا در تن شخص آستین لباس را بالا بکشید و بخواهید که دستش را حرکت دهد اگر احساس راحتی کرد آن قسمت را علامت بگذارید سپس آستین را از خود لباس جدا کنید و اضافی تاج را قیچی کنید .
2- پس از قیچی کردن تا ج آستین چون حلقه آستین لباس تنگ می شود برای رفع این مورد به زیر بغل آستین مرغک بدوزید .
3- قسمت تاج آستین را چرخ ساده کنید و دور حلقه لباس را از کارور جلو تا کارور پشت چرخ ساده کنید سپس آستین را وصل کنید .
توجه : اگر بازوی لباس از حلقه آستین خیلی تنگ تر باشد این آستین کشیده می شود .